Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Περιγραφή
Σκοπός του μαθημάτος είναι η επιστημονική εξέταση της ποιότητας και της ρύπανσης του περιβάλλοντος καθώς και των πλανητικής έκτασης περιβαλλοντικών διαταραχών από ανθροπωγενή κυρίως αίτια, η προσέγγιση και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και η εξοικείωση με τις διαθέσιμες τεχνολογικές επιλογές διαχείρισης αποβλήτων/πόρων και με το νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της βέλτιστης λύσης και την προώθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Επιστήμη. Ατμόσφαιρα και Ατμοσφαιρική Ρύπανση. Υδατικό Περιβάλλον και Ρύπανση Υδάτων. Υγρά απόβλητα και ρύπανση περιβάλλοντος. Έδαφος και υποβάθμιση εδαφών. Στερά απόβλητα και ρύπανση περιβάλλοντος.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5239

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1293&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1293&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_6/FTM/5239_ENV_SC_ENG_EX6.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Κ. Κόλλια, Ε. Παυλάτου

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Δ.Κ. Μαλαμής, Κ. Μουστάκας