Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Περιγραφή
Σκοπός του μαθημάτος είναι η επιστημονική εξέταση της ποιότητας και της ρύπανσης του περιβάλλοντος καθώς και των πλανητικής έκτασης περιβαλλοντικών διαταραχών από ανθροπωγενή κυρίως αίτια, η προσέγγιση και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και η εξοικείωση με τις διαθέσιμες τεχνολογικές επιλογές διαχείρισης αποβλήτων/πόρων και με το νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της βέλτιστης λύσης και την προώθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Επιστήμη. Ατμόσφαιρα και Ατμοσφαιρική Ρύπανση. Υδατικό Περιβάλλον και Ρύπανση Υδάτων. Υγρά απόβλητα και ρύπανση περιβάλλοντος. Έδαφος και υποβάθμιση εδαφών. Στερά απόβλητα και ρύπανση περιβάλλοντος.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5239

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/environmental_science

secretariat/Neo_PS/FTM_PER/Semester_6/FTM/5239_ENVIR_SCIENCE_ENGIN_ΕΧ6.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Λοϊζίδου, Κ. Κόλλια, Αικ.Ι. Χαραλάμπους