Περιβαλλοντική Επιστήμη
Περιγραφή
Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Επιστήμη: Πολυεπιστημονική διάσταση της περιβαλλοντικής επιστήμης, φύση περιβαλλοντικών προβλημάτων, στοιχεία οικολογίας, οικοσυστήματα και ροή ενέργειας και ύλης, κύκλοι στοιχείων στο περιβάλλον, ανθρωπογενείς διαταραχές του περιβάλλοντος. Ατμόσφαιρα και Ατμοσφαιρική Ρύπανση: δομή και σύσταση της ατμόσφαιρας, ατμοσφαιρικοί ρύποι, πηγές και επιπτώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, είδη ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επίδραση μετεωρολογικών συνθηκών στην ατμοσφαιρική ρύπανση, διασπορά ρύπων στην ατμόσφαιρα, πλανητικής έκτασης ατμοσφαιρικές διαταραχές (μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, όξινη βροχή, κλιματικές αλλαγές). Υδατικό Περιβάλλον και Ρύπανση Υδάτων: χαρακτηρισμός υδάτων, κύκλος νερού, υδατικά οικοσυστήματα, ποιότητα και χρήσεις νερού, πηγές ρύπανσης (αστικά λύματα, βιομηχανικά υγρά απόβλητα), ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, ρυπαντικές παράμετροι (οργανοληπτικές, φυσικοχημικές, ανεπιθύμητες ουσίες, τοξικές, μικροβιολογικές), ευτροφισμός. Γεώσφαιρα και Έδαφος: χαρακτηριστικά του εδάφους, πηγές ρύπανσης εδαφών και αποκατάστασή τους. Στερεά Απόβλητα και Ρύπανση Περιβάλλοντος: κατηγορίες, πηγές, επιπτώσεις στο περιβάλλον, ρυπαντικές παράμετροι αποβλήτων, διαχείριση. Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία ? Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Αειφορία): νομοθετική πλαίσιο και πολιτικές για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος, οικονομικές συνιστώσες.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5239

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/environmental_science

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Λοϊζίδου, Αικ.Ι. Χαραλάμπους