Περιβαλλοντική Μηχανική
Περιγραφή
Παρουσίαση διαδικασιών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Ανάλυση των διεργασιών και σχεδιασμός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων. Επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων: Εξισορρόπηση παροχής. Πρωτογενής επεξεργασία (κροκίδωση, διαχωρισμός δια βαρύτητας). Δευτερογενής επεξεργασία (διεργασίες σταθεροποίησης: βιολογική αποδόμηση BOD ? αερόβια και αναερόβια, απομάκρυνση θρεπτικών ? αζώτου και φωσφόρου). Τριτογενής επεξεργασία (απολύμανση, ιοντοεναλλαγή, αντίστροφη όσμωση). Επεξεργασία στερεών αποβλήτων: Σταθεροποίηση βιολογικών λασπών. Σταθεροποίηση οργανικών στερεών αποβλήτων. Αφυδάτωση σταθεροποιημένων λασπών. Επεξεργασία στερεών απορριμμάτων. Επεξεργασία αέριων αποβλήτων: Διασπορά στην ατμόσφαιρα με καμινάδες. Απομάκρυνση αιωρουμένων σωματιδίων - παγίδες καθίζησης, κυκλώνες, σακκόφιλτρα, ηλεκτροστατικά φίλτρα. Απομάκρυνση αερίων ρύπων ? πλυντρίδες, προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5253

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/enveng

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_8/FTM/5253_ENVIR_ENGIN_EX8.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Βλυσίδης, Ε. Γρηγοροπούλου, Γ. Λυμπεράτος

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Σ. Μάη, Δ.Κ. Μαλαμής, Ε. Μπαραμπούτη, Κ. Παπαδοπούλου