Περιβαλλοντική Μηχανική
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και για την προστασία του περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Ανάλυση των σχετικών διεργασιών και σχεδιασμός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Υγρά απόβλητα. Στερεά Απόβλητα. Αέρια απόβλητα.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5253

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1296&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1296&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_8/FTM/5253_ENVIR_ENGIN_EX8.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Γ. Λυμπεράτος, Α. Βλυσίδης

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Σ. Μάη, Δ.Κ. Μαλαμής, Ε. Μπαραμπούτη, Κ. Παπαδοπούλου