Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βιοδιεργασίες που στοχεύουν τόσο στην περιβαλλοντική προστασία των οικοσυστημάτων από την ρύπανση όσο και στην αξιοποίηση των υγρών αερίων και στερεών αποβλήτων στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς επίσης και στον σχεδιασμό και στην αριστοποίηση των βιολογικών αυτών συστημάτων. Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά την περιγραφή των οικοσυστημάτων, τη βιολογική σταθεροποίηση οργανικών υποστρωμάτων, τους βιοαντιδραστήρες σταθεροποίησης οργανικών υγρών αποβλήτων, τα φυσικά οικοσυστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, τη βιολογική απομάκρυνση αζώτου και τη μικροβιακή παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από απόβλητα.

Εξάμηνο : 10o

Κωδικός Μαθήματος : 5175

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1282&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1282&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_10/FTM/5175_ENVIR_BIOTECH_EX10.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Βλυσίδης, Δ. Μαμμά

Εργαστήριο : Γ. Λυμπεράτος, Ε. Τόπακας, Α. Βλυσίδης, Δ. Μαμμά, Δ. Κουλλάς, Κ. Παπαδοπούλου, Ε. Νικολάιβιτς, Λ. Καραογλάνογλου