Περιβαλλοντική Αποτίμηση και Βελτιστοποιήση Βιομηχανικών Διεργασιών
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση του περιβάλλοντος ως αποδέκτη της ρύπανσης. Μηχανισμοί και ΔΗ εξοικείωση των φοιτητών με την μεθοδολογία σχεδιασμού βιομηχανικών διεργασιών ώστε να ελαχιστοποιείται η χρήση α΄ υλών και ενέργειας ενώ παράλληλα να μεγιστοποιείται η παραγωγή προϊόντων χρησιμοποιώντας περιβαλλοντικά κριτήρια. Περιεχόμενα: Κριτήρια και «εργαλεία» περιβαλλοντικής αποτίμησης κατά τον σχεδιασμό και την λειτουργία των βιομηχανικών διεργασιών, Εισαγωγή στην λογική και την αναγκαιότητα ορθολογικής χρήσης α΄ υλών και της ενέργειας στην βιομηχανία. Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Τεχνολογίας επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Αποτύπωμα νερού και άνθρακα. Κύκλος ζωής. Ανάλυση «οριακού σημείου» σαν «εργαλείο» αποτίμησης και περιβαλλοντικής βελτιστοποίησης βιομηχανικών διεργασιών. Σχεδιασμός «καθαρών» βιομηχανιών με βάση το «οριακό σημείο» χρήσης του νερού. Μεθοδολογία σχεδιασμού βιομηχανικών διεργασιών με σκοπό την ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων. Μεθοδολογία σχεδιασμού βιομηχανικών διεργασιών με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων. Μεθοδολογία σχεδιασμού ανακύκλωσης των επεξεργασμένων αποβλήτων μέσω της ανάλυσης του οριακού σημείου Μεθοδολογία ολοκληρωμένου σχεδιασμού βιομηχανίας με σκοπό την ελαχιστοποίηση παραγωγής υγρών αποβλήτων με παράλληλη αριστοποίηση των αναγκαίων θερμικών φορτίων Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός με σκοπό την ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων και την αξιοποίηση τους στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Βιοδιυλιστήρια αξιοποίησης παραπροϊόντων

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5297

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1327&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1327&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_9/FTM/5297_ENVIRONM_ASSES_OPTIM_EX9.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Κοκόσης, Α. Βλυσίδης

Εργαστήριο : Α. Βλυσίδης, Λ. Καραογλάνογλου, Δ. Κουλλάς