Αγγλικά - Τεχνική Ορολογία
Περιγραφή

Ο στόχος του μαθήματος είναι, από τη μια πλευρά, να εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στην τεχνική ορολογία που σχετίζεται με το γνωστικό πεδίο τους και, από την άλλη, να τους εξοικειώσει με τη διαχείριση και την οργάνωση των πηγών και με τις βασικές αρχές του ακαδημαϊκού λόγου στην Αγγλική γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του μαθήματος είναι:

 • Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την τεχνική ορολογία που αφορά την επιστήμη τους.
 • Η εξέταση της δομής και του γλωσσικού ύφους των βασικών ακαδημαϊκών-επιστημονικών κειμενικών ειδών (π.χ. επιστημονικό άρθρο, διατριβή, αναφορά).
 • Η κατανόηση των χαρακτηριστικών της ακαδημαϊκής γραφής στην Αγγλική γλώσσα.
 • Η κατανόηση της οργάνωσης και διαχείρισης πηγών μέσα από πρακτικές ασκήσεις.

Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές/τριες εξασκούνται στη χρήση της ακαδημαϊκής γλώσσας σε συγκεκριμένα είδη κειμένων, κατανοούν τις συμβάσεις και τα χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού λόγου και επίσης διευρύνουν τη γνώση της αγγλικής γλώσσας κυρίως όσον αφορά στις δεξιότητες της κατανόησης κειμένων σχετικών με την επιστήμη τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τη διάρθρωση και τις συντακτικές και λεξιλογικές δομές των βασικών ακαδημαϊκών-επιστημονικών κειμενικών ειδών (π.χ. επιστημονικό άρθρο, διατριβή, αναφορά).
 • Διακρίνει τα γλωσσικά χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού λόγου στην Αγγλική γλώσσα.
 • Χρησιμοποιεί εξειδικευμένη επιστημονική ορολογία ανάλογα με το κειμενικό είδος.
 • Παραγάγει κείμενα για επιστημονικά θέματα του γνωστικού πεδίου τους, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.
 • Κατανοεί τους τρόπους αναζήτησης και διαχείρισης έγκυρων πηγών.
 • Συνθέτει πληροφορίες από τις διαθέσιμες πηγές με κριτική σκέψη.
 • Γνωρίζει τους τρόπους  αποφυγής της λογοκλοπής (περίληψη, παράφραση και αναφορά σε έρευνες).
 • Αναγνωρίζει τα διαφορετικά συστήματα αναφοράς (π.χ. APA, MLA, IEEE, κτλ.) και να καταγράφει τις βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποίησε.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5075

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/MECH1103

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_4/FTM/5075_ENGLISH4_EX4.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Π. Τόγια