Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων
Περιγραφή
Το αντικείμενο του μαθήματος αφορά στις έννοιες, στις μεθόδους και στις τεχνικές που σχετίζονται με την οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση βιομηχανικών αποφάσεων, τόσο στη φάση της παραγωγικής λειτουργίας μιάς επιχείρησης, όσο και στη φάση διαμόρφωσης και επιλογής ενός επενδυτικού σχεδίου. Τρεις είναι οι βασικές ενότητες του μαθήματος: α) Χρηματοικονομική ανάλυση: τρόποι χρηματοδότησης της επιχείρησης, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και ισολογισμού, ανάλυση και αξιολόγηση βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών, β) Ανάλυση Κόστους και Κερδοφορίας: συνιστώσες κόστους. τρόποι και μέθοδοι κοστολόγησης και τιμολόγησης, ανάλυση νεκρού σημείου, γ) Αξιολόγηση επενδύσεων: έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος (προεξόφληση / ανατοκισμός), βασικά κριτήρια οικονομικής αποδοτικότητας (καθαρά παρούσα αξία, IRR, κτλ), αξιολόγηση εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, ανάλυση Κόστους-Οφέλους. Το μάθημα εκτός των σεμιναριακών παρουσιάσεων περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση σε περιβάλλον Η/Υ (PC lab).

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5046

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1032

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Τσακανίκας