Σχεδιασμός Οργανικών Βιομηχανιών
Περιγραφή
Εμβάθυνση στο σχεδιασμό Οργανικών Βιομηχανιών (ΟΒ) με χρήση της χημικομηχανικής μεθοδολογίας. Τεχνική, οικονομική, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή αξιολόγηση. Έμφαση στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων που αφενός θα είναι αποδεκτές από περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη, και αφετέρου θα έχουν τόσο διεθνές όσο και Ελληνικό ενδιαφέρον. Εισαγωγή στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό ΟΒ - ανασκόπηση απαιτούμενων παραμέτρων και στοιχείων. Μεθοδολογία συγκέντρωσης ή/και εκτίμησης στοιχείων. Σχεδιασμός σε επίπεδο Βασικής Παραγωγικής Μονάδας (ΒΠΜ, Unit Process). Χημικές, θερμοδυναμικές, κινητικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Παραδείγματα σχεδιασμού ΒΠΜ στην τάξη. Σχεδιασμός σε επίπεδο ολοκληρωμένης ΟΒ. Το πρόβλημα της σύνθεσης δικτύων ΒΠΜ. Παραδείγματα σχεδιασμού ΟΒ στην τάξη. Σχεδιασμός εναλλακτικών συστημάτων ΟΒ με χρήση νέων πρώτων υλών/νέων τεχνολογιών/νέων προϊόντων (π.χ., ολεοχημική ΟΒ, σακχαροεστέρες κ.α.). Παραδείγματα σχεδιασμού τέτοιων συστημάτων στην τάξη. Παρουσιάσεις επιλεγμένων επιλεγμένων θεμάτων από Ομάδες Φοιτητών.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5258

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/oid

Διδάσκοντες : Δ. Χατζηαβραμίδης

Εργαστήριο : Α. Βλυσίδης, Δ. Χατζηαβραμίδης