Σχεδιασμός ΙΙ
Περιγραφή
Στόχοι του μαθήματος είναι: - Απόκτηση σχεδιαστικής γνώσης σε εξειδικευμένες περιοχές ολοκληρωμένου σχεδιασμού της χημικής βιομηχανικής μονάδας. -Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επιλογή διαφορετικών τύπων χημικών αντιδραστήρων και διατάξεων διαχωρισμού. -Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον επανασχεδιασμό και στην επέκταση μιας υπάρχουσας μονάδας. -Εξοικείωση με τεχνικές ολιστικής αξιολόγησης της μονάδας. - Ανάπτυξη δεξιοτήτων/Εξέταση σεναρίων μετεξοπλισμού διαγράμματος ροής, διαχείρισης παραπροϊόντων, αποβλήτων και νερού χρήσης διεργασιών με στόχο την προϊοντική τους αναβάθμιση, δυνατότητας συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. - Εξέταση περιβαλλοντικών παραμέτρων και Ανάλυση Κύκλου Ζωής της προτεινόμενης σχεδιαστικής λύσης. -Χρήση λογισμικού προσομοίωσης για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές σχεδιασμού κάθε φορά. Το μάθημα προβλέπει εκπόνηση ολοκληρωμένου θέματος σχεδιασμού (process design project).

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5290

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1320&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1320&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_8/FTM/5290_DESIGN2_EX8.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Κοκόσης, Χ. Κυρανούδης

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Χ. Βάββα, Λ. Καραογλάνογλου, Α. Νικολακόπουλος, Π. Μιχαηλίδης