Φθορά και Προστασία Υλικών
Περιγραφή
Αντικείμενο / Σκοπός: Είναι η εμβάθυνση του πεδίου γνώσεων των φοιτητών σε θέματα που αφορούν στη φθορά μεταλλικών και πορωδών υλικών. Ειδικότερα μελετώνται θέματα όπως: Ι. Διάβρωση και προστασία μεταλλικών υλικών και συστημάτων: Ορισμός της διάβρωσης. Οικονομικές επιπτώσεις. Χαρακτηριστικά στοιχεία του συστήματος διάβρωσης. Θερμοδυναμική και κινητική της διάβρωσης. Παθητικότητα των μετάλλων. Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάβρωσης. Μορφές της διάβρωσης, χωρίς και με την επίδραση μηχανικών παραγόντων. Μεθοδολογία ελέγχου της διάβρωσης. Μέθοδοι προστασίας. Τεχνικές πρόβλεψης και μέτρησης της ταχύτητας διάβρωσης. ΙΙ. Φθορά και προστασία πορωδών υλικών: Ορισμός της φθοράς. Μελέτη των φαινόμενων της φθοράς. Τυπολογία της φθοράς. Μηχανισμοί της φθοράς. Φαινόμενα μεταφοράς μάζας και ενέργειας στα πορώδη μέσα - Ο ρόλος της μικροδομής. Θερμοδυναμική και κινητική της φθοράς. Τεχνικές προστασίας υλικών και συστημάτων. Μεθοδολογία, τεχνικές διάγνωσης και προληπτικής συντήρησης καθώς και αποτίμησης και αποτίμησης των υλικών και επεμβάσεων προστασίας. Χρήση ενόργανων και μη καταστρεπτικών μεθόδων στο εργαστήριο και επί τόπου.

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5281

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/materials_dec_prot

secretariat/Neo_PS/FTM_PER/Semester_5/FTM/5281_PROTECT_MATER_EX5.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Μοροπούλου, Π. Βασιλείου, Α. Καραγιάννης-Μπακόλας

Εργαστήριο : Χ. Καραγιάννη, Α. Μοροπούλου, Α. Καραντώνης, Α. Καραγιάννης-Μπακόλας, Α. Δελέγκου, Β. Δρίτσα, Ε. Ζαχαρίου-Ρακαντά, Μ. Καρόγλου, Κ. Λαμπρόπουλος, Ε. Ντάφλου, Π. Παπανδρεόπουλος