Δομικά και Κεραμικά Υλικά
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις έννοιες και τις μεθόδους της Επιστήμης και Τεχνικής των δομικών και κεραμικών υλικών, που επιτρέπουν το χαρακτηρισμό, τον έλεγχο, το σχεδιασμό, την επιλογή την προστασία και τη διαχείριση τους, εφαρμοσμένων στην κλίμακα των πραγματικών συστημάτων και στις συνθήκες του λειτουργικού τους περιβάλλοντος, με αειφορία. Περιεχόμενο: Κατηγορίες δομικών υλικών. κριτήριο ταξινόμησης και χρήσης, με βάση τη σχέση δομής / ιδιοτήτων / τεχνικών κατεργασιών ανά κατηγορία υλικών, έλεγχος ποιότητας, επιλογή και σχεδιασμός των υλικών, μεθοδολογία, τεχνικές και μέθοδοι χαρακτηρισμού και έλεγχου των υλικών.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5295

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1325&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1325&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_9/FTM/5295_CONSTR_CERAMICS_EX9.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Μπακόλας

Εργαστήριο : Κ. Λαμπρόπουλος, Α. Μπακόλας, Α. Δελέγκου, Β. Δρίτσα, Ε. Ζαχαρίου-Ρακαντά, Μ. Καρόγλου, Α. Κωνσταντή, Ε. Ντάφλου