Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει τους πρωτοετείς φοιτητές σε επαφή με τους σύγχρονους Η/Υ, με ορισμένα βασικά εργαλεία λογισμικού και, κυρίως, με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, όπως αυτές υλοποιούνται στο περιβάλλον της MATLAB και στη FORTRAN 90/95.

Εξάμηνο : 1o

Κωδικός Μαθήματος : 5063

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/computer-programming

secretariat/Neo_PS/FTM_PER/Semester_1/FTM/5063_ΗΥ_ΕΧ1.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Σπυρόπουλος, Φ. Δογάνης

Συντονιστής : Χ. Κυρανούδης