Υπολογιστική Ανάλυση Φαινομένων Μεταφοράς
Περιγραφή
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η θεωρητική ανάλυση και εφαρμογή βασικών αριθμητικών μεθόδων προσεγγιστικής επίλυσης, σε ΗΥ, διαφορικών εξισώσεων των Φαινομένων Μεταφοράς με απώτερη επιδίωξη τη διερεύνηση και ανάδειξη του φυσικού περιεχομένου των προβλεπτικών μαθηματικών μοντέλων των προβλημάτων. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: διακριτοποίηση προβλημάτων συνοριακών τιμών, σταθμισμένα υπόλοιπα Galerkin, συναρτήσεις βάσης στα πεπερασμένα στοιχεία, υπολογισμός εξισώσεων διακριτοποίησης, μη γραμμικές εξισώσεις, κωδικοποίηση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, Εφαρμογή μεθόδων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής σε περίπλοκα προβλήματα Φαινομένων Μεταφοράς.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5246

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1295&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1295&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_6/FTM/5246_COMPUT_TRANS_MECH_EX6.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Παπαθανασίου, Μ. Καβουσανάκης