Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού
Περιγραφή
Το μάθημα καλύπτει προχωρημένες υπολογιστικές μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στη Βιομηχανική Προσομοίωση (Process Flowsheeting), στη Σύνθεση (Process Synthesis) και στη Βελτιστοποίηση Χημικών Διεργασιών. Οι διαλέξεις καλύπτουν δύο Ενότητες. Η πρώτη εξηγεί τη διαφοροποίηση της Βιομηχανικής Προσομοίωσης από άλλα είδη προσομοίωσης, βασικές υπολογιστικές έννοιες (tearing, επαναληπτική επίλυση γραμμικών και μη γραμμικών εξισώσεων), κατηγοριοποιήσεις τεχνικών (sequential modular, simultaneous modular, equation-based) και τεχνικές διαχείρισης και αποικοδόμησης μεγάλων συστημάτων στα απλούστερα που απαιτούνται να επιλυθούν επαναληπτικά. Υπολογιστικά εργαστήρια εξηγούν τεχνικές σε εμπορικό λογισμικό. Στη δεύτερη Ενότητα εισάγονται τεχνικές για την επιλογή, σύνθεση και την ολοκλήρωση Χημικών Διεργασιών. Η Ενότητα εισάγει την έννοια της υπερδομής, έννοιες και κριτήρια βελτιστοποίησης, και διάφορες τεχνικές βελτιστοποίησης (γραμμικών, μη-γραμμικών και μικτών-ακέραιων συστημάτων). Παράλληλα παρουσιάζονται εφαρμογές σε προβλήματα σύνθεσης ροο-διαγραμμάτων, ενεργειακών συστημάτων, ολοκληρωμένων διαχωρισμών, και σύνθεσης δικτύων εναλλαγής θερμότητας. Υπολογιστικά εργαστήρια εξηγούν τη χρήση λογισμικού και την πρόσβαση σε εμπορικούς επιλυτές.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5183

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/computational_methods

Διδάσκοντες : Α. Κοκόσης