Υπολογιστικές Mέθοδοι για Mηχανικούς
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι εισαγάγει τους σπουδαστές στη Μαθηματική μοντελοποίηση και υπολογιστική επίλυση προβλημάτων μηχανικού. Εισαγωγή σε βασικές τεχνικές αριθμητικής ανάλυσης και εφαρμογής τους με προγραμματισμό στο περιβάλλον της MATLAB. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Εισαγωγή στη μαθηματική μοντελοποίηση και υπολογιστική επίλυση προβλημάτων μηχανικού. Υπολογιστική επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων. Προσαρμογή καμπυλών (curve fitting). Αριθμητική/Προσεγγιστική παραγώγιση και ολοκλήρωση. Υπολογιστική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων (οrdinary differential equations). Προβλήματα αρχικών τιμών. Προβλήματα συνοριακών τιμών.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5269

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1301&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1301&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_4/FTM/5269_COMPUT_METHOD_EX4.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Παπαθανασίου, Μ. Καβουσανάκης

Εργαστήριο : Α. Σπυρόπουλος