Υπολογιστικές Mέθοδοι για Mηχανικούς
Περιγραφή
Εισαγωγή στη Μαθηματική μοντελοποίηση και υπολογιστική επίλυση προβλημάτων μηχανικού. Υπολογιστική επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων. Προσαρμογή καμπυλών (curve fitting). Αριθμητική/Προσεγγιστική παραγώγιση και ολοκλήρωση. Υπολογιστική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων (Ordinary differential equations). Προβλήματα αρχικών τιμών. Προβλήματα συνοριακών τιμών. Προβλέπεται, σε κάθε ενότητα, θεωρητική εκπαίδευση στην Τάξη, και στη συνέχεια εξάσκηση στο Υπολογιστικό Εργαστήριο (PC-Lab).

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5269

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/computational_methods_for_engineers

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_4/FTM/5269_COMPUT_METHOD_EX4.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Παπαθανασίου, Μ. Καβουσανάκης

Εργαστήριο : Α. Σπυρόπουλος