Χημεία και Τεχνολογία Μετάλλων
Περιγραφή
Μεταλλικά υλικά. Βασικές αρχές εξαγωγικής μεταλλουργίας(πρώτες ύλες, εμπλουτισμός βασική διεργασία, τελικό προϊόν). Κρυσταλλική δομή μετάλλων. Ιδιότητες μετάλλων (χημικές, μηχανικές). Διαγράμματα φάσεων. Διάγραμμα Fe-C, ΤΤΤ, CCT. Μέθοδοι χαρακτηρισμού μεταλλικών επιφανειών (ηλεκτρονικό, μεταλλογραφικό μικροσκόπιο, DSC, XRD). Χάλυβες, Χυτοσίδηροι. Θερμικές και χημικές κατεργασίες χαλύβων.Μη σιδηρούχα κράματα. Επιμεταλλώσεις. Μεταλλικές επιφάνειες και χρώματα. Μορφοποίηση μεταλλικών αντικειμένων (χύτευση, μηχανική κατεργασία. Κονιομεταλλουργία). Δειγματοληψία μεταλλικών υλικών. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας σε μεταλλουργική βιομηχανία.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5228

Διδάσκοντες : Ε. Παυλάτου