Μηχανική Χημικών Διεργασιών ΙΙ
Περιγραφή
Καταλύτες, ορισμοί, ιδιότητες και χαρακτηριστικά στερεών καταλυτών. Καταλυτικές επιφάνειες και αντιδράσεις. Προσρόφηση, εκρόφηση. Στοιχειώδεις αντιδράσεις. Μηχανισμοί αντιδράσεων. Κινητική μοντελοποίηση. Αποδραστικοποίηση καταλυτών. Καταλυτικοί αντιδραστήρες ιδανικής ροής και διαλείποντος έργου. Εξωτερικά φαινόμενα μεταφοράς μάζας. Διάχυση στο εσωτερικό στερεών καταλυτών και παράγοντας αποτελεσματικότητας. Πολυφασικοί αντιδραστήρες και χαρακτηριστικά τους. Μοντελοποίηση ετερογενών καταλυτικών αντιδραστήρων και σχεδιαστικές εξισώσεις. Εφαρμογές εργαστηριακών και βιομηχανικών καταλυτικών αντιδραστήρων. Κατανομές χρόνων παραμονής. Μοντέλο διασποράς. Μοντέλο δοχείων σε σειρά. Μοντέλα διαμερισμού. Επίπτωση της μη ιδανικής ροής στο βαθμό μετατροπής και τη λειτουργία των αντιδραστήρων.

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5240

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/mxd2

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_7/FTM/5240_CHEM_PROC_II_EX7.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ν. Παπαγιαννάκος, Γ. Στεφανίδης

Εργαστήριο : Ε. Γρηγοροπούλου, Ν. Παπαγιαννάκος, Κ. Φιλιππόπουλος, Γ. Στεφανίδης, Ι. Σέμπος, Κ. Χατζηλυμπέρης

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Κ. Χατζηλυμπέρης