Μηχανική Χημικών Διεργασιών ΙΙ
Περιγραφή
Εισαγωγή. Έκφραση ρυθμών αντίδρασης. Βασικά χαρακτηριστικά ετερογενών καταλυτικών διεργασιών. Συστήματα Βιοχημικών Αντιδράσεων. Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων και μικροβιακών ζυμώσεων. Βασικοί τύποι βιοαντιδραστήρων. Μη ιδανική ροή σε αντιδρώντα συστήματα. Κατανομές χρόνων παραμονής. Μοντέλα διασποράς και δοχείων σε σειρά. Επίπτωση της μη ιδανικής ροής στη λειτουργία των αντιδραστήρων. Προσομοίωση ετερογενών χημικών αντιδραστήρων. Καταλυτικοί και μη καταλυτικοί αντιδραστήρες. Ισοθερμοκρασιακοί και μη ισοθερμοκρασιακοί αντιδραστήρες. Διατύπωση και επίλυση ισοζυγίων μάζας και ενέργειας σε πολυφασικούς αντιδραστήρες.

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5240

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/mxd2

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ν. Παπαγιαννάκος

Εργαστήριο : Ε. Γρηγοροπούλου, Ν. Παπαγιαννάκος, Κ. Φιλιππόπουλος