Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι (Ομογενείς και Ετερογενείς Διεργασίες)
Περιγραφή
Τεχνική ομογενών χημικών διεργασιών: Αντιδραστήρες διαλείποντος έργου πλήρους ανάδευσης, Αντιδραστήρες συνεχούς έργου, πλήρους ανάδευσης, Αντιδραστήρες εμβολικής ροής, Σύγκριση μεγέθους των απλών χημικών αντιδραστήρων, Αντιδραστήρες ημιδιαλείποντος έργου, Αντιδραστήρες πλήρους ανάδευσης στη σειρά, Αντιδραστήρας με ανακύκλωση. Τεχνική ετερογενών χημικών διεργασιών: Αντιδράσεις αερίου-στερεού, Αντιδράσεις ρευστού- ρευστού, Αντιδράσεις σε τριφασικά συστήματα, Αντιδραστήρες απορρόφησης, Ετερογενείς Καταλυτικές Διεργασίες, Αποτελεσματικότητα καταλυτών, Απενεργοποίηση καταλυτών.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5057

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/txd

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Κ. Φιλιππόπουλος, Ε. Γρηγοροπούλου

Εργαστήριο : Ε. Γρηγοροπούλου, Ν. Παπαγιαννάκος, Κ. Φιλιππόπουλος