Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών
Περιγραφή
Ανάλυση διαγράμματος ροής, βαθμοί ελευθερίας διεργασιών και συστημάτων, επίλυση συστημάτων, οικονομική ανάλυση, αριστοποίηση, ενεργειακή ολοκλήρωση.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5177

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/process_analysis_and_plant_design

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Κοκόσης