Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον
Περιγραφή
Μελέτη βιοαντιδραστήρων αιωρούμενων και ακινητοποιημένων κυττάρων. Ζυμώσεις στερεάς κατάστασης. Φαινόμενα μεταφοράς σε βιοαντιδραστήρες.. Μεικτές καλλιέργειες. Αλληλεπιδράσεις σε μεικτές καλλιέργειες. Βιομηχανική αξιοποίηση μεικτών καλλιεργειών. Βιολογική επεξεργασία αποβλήτων. Προχωρημένα συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων. Βιολογικά φίλτρα. Ανάπτυξη βιολογικών διεργασιών φιλικών στο περιβάλλον.
Βιολογική αξιοποίηση βιομάζας Συστατικά της βιομάζας. Ενζυμικά συστήματα υπεύθυνα για την αποικοδόμηση της βιομάζας. Διεργασίες παραγωγής βιοκαυσίμων (βιοαέριο, υδρογόνο, βιοαιθανόλη, βιο-ντίζελ).

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5175

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/bioenv

Διδάσκοντες : Δ. Κέκος, Ε. Τόπακας

Εργαστήριο : Δ. Κέκος, Γ. Λυμπεράτος, Ν. Τσουκιάς, Ε. Τόπακας