Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να καταστούν ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν διδακτικές/μαθησιακές πορείες με χρήση σύγχρονων διδακτικών εργαλείων στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. Τα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν: βασικές έννοιες και ορισμοί-Αγωγή, μόρφωση, παιδεία, μάθηση, εκπαίδευση, διδασκαλία, εξέλιξη και τομείς της Παιδαγωγικής Επιστήμης- της Διδακτικής, Ιστορική εξέλιξη της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και των Τεχνολογικών μαθημάτων, Στοιχεία από Θεωρίες Μάθησης, Στοιχεία γύρω από την Αρχιτεκτονική της Διδασκαλίας, Μεθοδολογία Διδακτικών προσεγγίσεων, Εναλλακτικές ιδέες μαθητευόμενων, Στοιχεία για την αξιολόγηση επίδοσης μαθητών/φοιτητών, Αξιοποίηση Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών στον σχεδιασμό μαθημάτων (χρήση ΤΠΕ), Διδασκαλία βασικών αρχών σχεδιασμού διαχείρισης περιβάλλοντος μάθησης, Βασική δομή εκπαιδευτικού σεναρίου.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5274

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1304&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1304&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_4/FTM/5274_DIDACTICS_EX4.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ε. Παυλάτου

Εργαστήριο : Ν. Καλογερόπουλος