Αναλυτική Χημεία
Περιγραφή
Εισαγωγή, Ταξινόμηση των αναλυτικών μεθόδων, Δειγματοληψία, επεξεργασία δείγματος, μετρήσεις και στατιστική επεξεργασία αυτών. Χημική ισορροπία (θεωρία οξέων-βάσεων, θεωρία συμπλόκων, οξειδοαναγωγής και καταβύθισης). Ποιοτική ανάλυση. Ποσοτική ανάλυση: ογκομετρικοί προσδιορισμοί (οξυμετρία-αλκαλιμετρία, συμπλοκομετρία, ογκομετρήσεις οξειδοαναγωγής, ογκομετρήσεις καταβύθισης). Σταθμική ανάλυση. Επιλογή της αναλυτικής μεθόδου. Το αναλυτικό εργαστήριο και η διαχείριση του.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5125

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/an_chem

secretariat/Neo_PS/FTM_PER/Semester_2/FTM/5125_ANAL_CHEM_ΕΧ2.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Παππά, Φ. Τσόπελας

Εργαστήριο : Μ. Σταθερόπουλος, Α. Παππά, Μ. Μπεάζη - Κατσιώτη, Ν. Τζαμτζής, K. Κορδάτος, Φ. Τσόπελας