Προχωρημένη Θερμοδυναμική
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με γνώσεις της θερμοδυναμικής και των εργαλείων υπολογισμού θερμοδυναμικών ιδιοτήτων καθαρών ουσιών και μιγμάτων. Επίσης, το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με δύσκολες μορφές ισορροπίας φάσεων, που αντιμετωπίζονται σε πρακτικές εφαρμογές της χημικής μηχανικής. Τέλος, δίνονται παραδείγματα όπου η θερμοδυναμική χρησιμοποιείται για την επίλυση βασικών προβλημάτων σε άλλες επιστήμες.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5182

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/advanced_thermodynamics

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_8/FTM/5182_ADVANCED_THERM_EX8.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Κ. Μαγουλάς, Ε. Βουτσάς

Εργαστήριο : Γ. Παππά