Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικοοικονομικού Σχεδιασμού
Περιγραφή
Παραμετρική αριστοποίηση διεργασιών και συστημάτων, τεχνικές αριστοποίησης, δομική αριστοποίηση, ενεργειακή ολοκλήρωση, ολοκληρωμένο θέμα σχεδιασμού. Μαθηματική προτυποποίηση και εμβάθυνση στο Σχεδιασμό. Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων Αλγεβρικών Εξισώσεων. Αριστοποίηση Συναρτήσεων Μιας Μεταβλητής (΄Ερευνα Γραμμής). Αριστοποίηση Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών. Μαθηματικός Προγραμματισμός (Αριστοποίηση με Περιορισμούς). Στοιχεία Δομικής Αριστοποίησης. Διακριτές Μεταβλητές και Αριστοποίηση. Τοπική Έρευνα. Κατασκευαστικοί Αλγόριθμοι. Ευρετικοί Αλγόριθμοι.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5196

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/advanced_process_design

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Χ. Κυρανούδης