Προχωρημένη Ρύθμιση Διεργασιών
Περιγραφή
Μοντελοποίηση συστημάτων με τη μέθοδο του χώρου κατάστασης. Διερεύνηση ευστάθειας, ρυθμισιμότητας και παρατηρητικότητας. Τοποθέτηση πόλων. Σχεδιασμός παρατηρητών. Βέλτιστος έλεγχος.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5309

Ιστοσελίδα : https://www.chemeng.ntua.gr/labs/control_lab/rythmish8.html

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Χ. Σαρίμβεης