Προχωρημένη Ρύθμιση Διεργασιών
Περιγραφή
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με μια σειρά από σύγχρονες μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στην προσομοίωση, ανάλυση και ρύθμιση πολυμεταβλητών διεργασιών και συστημάτων με έμφαση στη χρήση Η/Υ.

Εξάμηνο : 10o

Κωδικός Μαθήματος : 5309

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1339&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2021-22 : https://helios.ntua.gr/2021-22/course/view.php?id=1339&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2021-2022/Gr/Semester_10/FTM/5309_ADVANCED_CONTROL_EX10.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Χ. Σαρίμβεης

Εργαστήριο : Φ. Δογάνης, Α. Νικολακόπουλος