Προηγμένες Τεχνολογίες Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας
Περιγραφή
Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού θα αναλυθούν τρία είδη τεχνολογιών παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. Το πρώτο είδος είναι οι συσσωρευτές (μπαταρίες), των οποίων η αρχή λειτουργίας βασίζεται στην αυθόρμητη μετατροπή της χημικής ενέργειας των αντιδρώντων που βρίσκονται εντός του συσσωρευτή, σε ηλεκτρική ενέργεια. Το δεύτερο είδος είναι οι κυψέλες (κελιά) καυσίμου, όπου και πάλι συμβαίνει αυθόρμητη μετατροπή της χημικής ενέργειας σε ηλεκτρική, αλλά τα χημικά αντιδρώντα τροφοδοτούνται συνεχώς στην ηλεκτροχημική διάταξη. Το τρίτο είδος αφορά στην παραγωγή, αποθήκευση και διαχείριση του υδρογόνο, το οποίο αποτελεί καύσιμο με μηδενικές εκπομπές ρύπων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ηλεκτροχημικές διατάξεις παραγωγής ενέργειας όσο και σε μηχανές εσωτερικής καύσης.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5298

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1328&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1328&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_9/FTM/5298_ADVANCED_TECH_ENERGY_EX9.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Χ. Αργυρούσης, Α. Καραντώνης

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Χ. Αργυρούσης