Προηγμένα Κεραμικά Υλικά
Περιγραφή
Βασικό αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση μοντέρνων μεθόδων παρασκευής προηγμένων κεραμικών υλικών με συγκεκριμένες ιδιότητες. Θα γίνει εμβάθυνση σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες για την παραγωγή και εφαρμογή κεραμικών υλικών και υάλων. Θα εξηγηθεί η σχέση δομής και ιδιοτήτων κεραμικών και ηλεκτροκεραμικών με έμφαση στην μεταφορά μάζας σε στερεά κατάσταση και στην αγωγιμότητα σε κεραμικά υλικά. Θα εμβαθύνουμε στις θερμικές ιδιότητες των υλικών και πως αυτές επηρεάζουν το τελικό προϊόν. Θα αναπτυχθούν βιομηχανικές εφαρμογές προηγμένων κεραμικών υλικών με έμφαση σε ενεργειακές εφαρμογές. Θα εξηγηθεί ο ρόλος της ποιότητας παραγωγής, ο κύκλος ζωής υλικών καθώς και η αειφορία στον χώρο των προηγμένων κεραμικών υλικών και των ενεργειακών εφαρμογών τους.

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5280

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1310&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1310&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_5/FTM/5280_ADVAN_CER_EX5.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Χ. Αργυρούσης