ΟμάδαΥπολογιστικήςΕπιστήμηςκαιΤεχνικήςτωνΥλικών

Oι ερευνητικές προσπάθειες στην Ομάδα Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, που διευθύνεται από τον Καθηγητή Δώρο Ν. Θεοδώρου, εστιάζονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων στρατηγικών μαθηματικής προτυποποίησης και υπολογιστικής προσομοίωσης, σε διάφορες κλίμακες μήκους και χρόνου, για την αξιόπιστη πρόρρηση των ιδιοτήτων υλικών από τη χημική τους σύσταση. 

Οι στρατηγικές αυτές βασίζονται κυρίως στη στατιστική μηχανική, αλλά και στην κβαντομηχανική, τη θερμοδυναμική, τα φαινόμενα μεταφοράς και τη μηχανική συνεχούς μέσου.  Δίνεται έμφαση στη σύζευξη λεπτομερών ατομιστικών μεθόδων, που περιγράφουν φαινόμενα σε κλίμακες νανομέτρων και μικροδευτερολέπτων, προς μεσοσκοπικές μεθόδους κατάλληλες για κλίμακες μικρομέτρων και χιλιοστών του δευτερολέπτου «εκ των κάτω προς τα άνω», χωρίς σημαντική απώλεια πληροφορίας.  Η σύζευξη αυτή επιτρέπει εξοικονόμηση υπολογιστικού χρόνου κατά αρκετές τάξεις μεγέθους, οδηγώντας σε πρακτικά εργαλεία για το σχεδιασμό υλικών. 

Τρέχοντα έργα αφορούν τις θερμικές, ρεολογικές, μηχανικές, διεπιφανειακές ιδιότητες και ιδιότητες διαπερατότητας διαπλεγμένων πολυμερών σε κατάσταση τήγματος, πολυμερικών υάλων, πλεγμάτων και νανοσυνθέτων υλικών πολυμερικής μήτρας, καθώς και φαινόμενα αυτο-οργάνωσης επιφανειακώς ενεργών ουσιών και συμπολυμερών.

Σύνδεσμοι