ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΙουνίου2016
Οικονομικός έλεγχος διεργασιών επεξεργασίας νερού με χρήση προβλεπτικού μοντέλου
Ο μεγαλύτερος παράγοντας κόστους στις διεργασίες ενεργούς ιλύος επεξεργασίας υγρών αστικών λυμάτων είναι η ενέργεια που καταναλώνεται στις αερόβιες μονάδες και που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία μέσω αερισμού του απαραίτητου για τον μεταβολισμό των μικροοργανισμών που αποδομούν τα λύματα οξυγόνου. Εξαιτίας των διακυμάνσεων της συγκέντρωσης των λυμάτων στην τροφοδοσία της διεργασίας θα πρέπει να ρυθμίζεται η παροχή αέρα με τρόπο βέλτιστο ώστε να ελαχιστοποίται το κόστος ενέργειας και να αποφεύγεται άσκοπη περίσσεια οξυγόνου στις δεξαμενές αερόβιας επεξεργασίας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία προτείνεται η χρήση προβλεπτικού μοντέλου της διεργασίας ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστος οικονομικός έλεγχός της με ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους. Ειδικότερα, και έχοντας ως κίνητρο την Ευρωπαϊκή και παγκόσμια κατεύθυνση των νομοθετικών αρχών προς την προστασία του περιβάλλοντος από φωσφορικά λύματα, η προτεινόμενη μεθοδολογία στοχεύει στο βέλτιστο οικονομικό έλεγχο της διεργασίας λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ταυτόχρονης επεξεργασίας και αδρανοποίησης των φωσφορικών λυμάτων μαζί με την επεξεργασία οργανικών και αμμωνιακών ρυπαντών.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Χαράλαμπος Σαρίμβεης

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Συστήματα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής

Περίοδος Ανάθεσης: Ιουνίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΚΑΣ