ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΙουνίου2016
Προσομοίωση και βελτιστοποίηση ψυκτικών κύκλων με απορρόφησή σε σύστημα αμμωνία/ιοντικό υγρό
Η διεργασία μεταφοράς θερμότητας από μια περιοχή χαμηλότερης θερμοκρασίας σε μια άλλη υψηλότερη ονομάζεται ψύξη και αποτελεί βασικό τομέα εφαρμογών της θερμοδυναμικής. Οι διατάξεις που παράγουν ψύξη ονομάζονται ψύκτες (ή αντλίες θερμότητας ή ψυγεία) και οι κύκλοι σύμφωνα με τους οποίους αυτές λειτουργούν ονομάζονται ψυκτικοί κύκλοι. Οι πλέον συχνά χρησιμοποιούμενοι ψυκτικοί κύκλοι είναι ο κύκλος ψύξης με συμπίεση ατμού και ο κύκλος με απορρόφηση (absorption refrigeration), στον οποίο το ψυκτικό πριν συμπιεστεί διαλύεται σε υγρό.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και βελτιστοποίηση της λειτουργίας ψυκτικών κύκλων με απορρόφησή, όπου σαν μέσω απορρόφησης χρησιμοποιείται το σύστημα αμμωνία/ιοντικό υγρό. Τα ιοντικά υγρά (ΙΥ) είναι οργανικά άλατα με σημεία τήξεως όπου συχνά είναι χαμηλότερα από τη θερμοκρασία δωματίου (Room-Temperature Ionic Liquids). Τα ΙΥ παρουσιάζουν εξαιρετικές ιδιότητες (αμελητέα τάση ατμών, μεγάλο εύρος θερμοκρασιών όπου είναι υγρά, κλπ) και αποτελούν μια νέα κατηγορία εναλλακτικών ρευστών με προοπτική την αντικατάσταση των συμβατικών ρευστών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσομοίωση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας ψυκτικών κύκλων με απορρόφησή, όπου σαν μέσω απορρόφησης χρησιμοποιείται το σύστημα νερό/ΙΥ, και σύγκριση αυτού με το κύκλο ψύξης που χρησιμοποιεί το κλασσικό σύστημα αμμωνία/νερό.  

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Επαμεινώνδας Βουτσάς

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

Περίοδος Ανάθεσης: Ιουνίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Μιχάλης Κορδονούρης