ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΙουνίου2016
Ανάπτυξη μεθόδου χαρακτηρισμού του βαρέος κλάσματος φυσικού αερίου
Το φυσικό αέριο (ΦΑ) είναι ένα πετρελαϊκό ρευστό, το οποίο αποτελείται από υδρογονάνθρακες, με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι μεθάνιο. Η πρόβλεψη των θερμοφυσικών και θερμοδυναμικών ιδιοτήτων  του φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι επηρεάζει το σχεδιασμό και τη λειτουργία των διεργασιών παραγωγής και μεταφοράς του φυσικού αερίου.

Η πρόβλεψη των ιδιοτήτων του ΦΑ γίνεται με θερμοδυναμικά μοντέλα, η οποία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τον ακριβή χαρακτηρισμό του βαρέος κλάσματος του αερίου το οποίο, αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως C6+ ή C7+, και αποτελείται από μη χαρακτηρισμένους υδρογονάνθρακες. Η μόνη πληροφορία η οποία δίνεται για αυτό το κλάσμα είναι το ποσοστό του στο σύνολο του ρευστού η πυκνότητα και το μοριακό του βάρος.

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας θα αρχικά θα μελετηθούν διάφορες μέθοδοι χαρακτηρισμού, με σκοπό την αξιολόγηση της συμπεριφοράς τους ως προς την απευθείας περιγραφή της σύστασης του βαρέος κλάσματος σε υδρογονάνθρακες χρησιμοποιώντας πειραματικά δεδομένα από τη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια οι καλύτερες από αυτές τις μεθόδους χαρακτηρισμού θα συνδυαστούν με το θερμοδυναμικό μοντέλο UMR-PRU, το οποίο αναπτύχθηκε στο εργαστήριο Θεμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς, με σκοπό την αξιολόγηση του στην πρόβλεψη της ισορροπίας φάσεων μιγμάτων φυσικού αερίου.

 

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Επαμεινώνδας Βουτσάς

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Θερμοδυναμική II

Περίοδος Ανάθεσης: Ιουνίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Χαρίτος Αναστασίου