ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΙουνίου2016
Ανάλυση της αλυσίδας αξίας της παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης προϊόντων μαστίχας
Ο όρος «Αλυσίδα Αξίας» ("Value Chain") περιγράφει το πλήρες εύρος των δραστηριοτήτων που μεσολαβούν από την πρώτη ύλη έως τη διάθεση-παροχή ενός προϊόντος στον τελικό καταναλωτή. Mια Αγροτική Αλυσίδα Αξίας θεωρείται μια οικονομική μονάδα ανάλυσης που αφορά ένα συγκεκριμένο αγροτικό προϊόν ή ομάδα αγροτικών προϊόντων και η οποία αποτελείται από μια σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται μεταξύ τους κάθετα μέσω αγοραστικών σχέσεων.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ακριβής αποτύπωση των σταδίων, υπό-σταδίων και συγκεκριμένων δραστηριοτήτων της αλυσίδας αξίας των προϊόντων της μαστίχας Χίου. Επιπροσθέτως, η εργασία στοχεύει στην κωδικοποίηση της άρρητης και διάχυτης γνώσης και τον προσδιορισμό βέλτιστων πρακτικών σε όρους ποιότητας, κόστους και χρόνου, όσον αφορά το πρώτο στάδιο της αλυσίδας αξίας (Καλλιέργεια, Συλλογή και Καθαρισμός της μαστίχας από τους μαστιχοπαραγωγούς).  Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ιωάννης Καλογήρου

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Περίοδος Ανάθεσης: Ιουνίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Μαριλίζα Λαγούτη