ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΙουνίου2016
Αξιολόγηση Μιγμάτων Ντήζελ - Βουτανόλης σε Εργαστηριακό Κινητήρα Ντήζελ
Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση της απόδοσης και των εκπομπών ρύπων μιγμάτων πετρελαϊκού ντήζελ με βουτανόλη και βουτανόλη καύσιμο από υδρογονοκατεργασία χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (HUCO). Θα παρασκευαστούν μίγματα ντήζελ με βουτανόλη και η απώλεια σε αριθμό κετανίου θα αντισταθμιστεί με προσθήκη UHCO ή με προσθήκη βελτιωτικού αριθμού κετανίου. Θα μετρηθούν οι βασικές τους ιδιότητες (πυκνότητα, ιξώδες, αριθμός κετανίου) και θα χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο σε δικύλινδρο εργαστηριακό κινητήρα. Θα μετρηθούν εκπομπές αερίων ρύπων (CO, HC, NOx) και σωματιδίων.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Δημήτριος Καρώνης

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Ενεργειακές Τεχνολογίες

Περίοδος Ανάθεσης: Ιουνίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Βλάσιος Καραθανάσης