ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΙουνίου2016
Γεωπολυμερή - Νέα δομικά Υλικά. Προοπτικές ενσωμάτωσης τους στην κατασκευαστική βιομηχανία.
Τα γεωπολυμερή αποτελούν μία νέα κατηγορία "πράσινων" δομικών υλικών με άριστες μηχανικές ιδιότητες και υψηλή ανθεκτικότητα σε θερμική και χημική προσβολή. Επιπλέον παρουσιάζουν σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά δομικά υλικά.
Στην παραγωγή γεωπολυμερικών υλικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν βιομηχανικά παραπροϊόντα, όπως ενδεικτικά η Ιπτάμενη Τέφρα (ΙΤ) που παράγεται στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά καύσιμα. Ακόμη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν απόβλητα, όπως ενδεικτικά τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που αντιπροσωπεύουν το 25-30% του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν αναγνωριστεί ως ένα ρεύμα αποβλήτων με προτεραιότητα διαχείρισης.
Η ΔΕ διαπραγματεύεται τις πρώτες ύλες, τη διαδικασία παραγωγής, τις ιδιότητες και κύρια τις προοπτικές ενσωμάτωσης των γεωπολυμερών στις κατασκευές.  Η ΔΕ στοχεύει αφενός μεν στην αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων στην παραγωγή γεωπολυμερών και αφετέρου  στη διερεύνηση των δυνατοτήτων διείσδυσης των υλικών αυτών στον κατασκευαστικό τομέα.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Σωτήριος Τσιβιλής

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Δομικά Υλικά

Περίοδος Ανάθεσης: Ιουνίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Στέφανος Τόσκας