ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΙουνίου2016
«Συστημική προσέγγιση της Καινοτομίας  και πολιτικές για την ανάπτυξη καινοτομιών στην Ελλάδα και την Ευρώπη »
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα ασχοληθεί αρχικά με  μια σύντομη συνθετική  επισκόπηση της εξέλιξης της προσέγγισης του φαινομένου της καινοτομίας και της καθιέρωσης της συστημικής προσέγγισης της καινοτομίας.   Στο πλαίσιο αυτό, ο  σπουδαστής, θα επιχειρήσει:

α)  να οριοθετήσει την πολιτική για την καινοτομία:  τι περιλαμβάνει,   πως συνδέεται με την ερευνητική και τεχνολογική πολιτική και με την πολιτική για την επιχειρηματικότητα,  ποιες οι σχέσεις της με άλλες δημόσιες πολιτικές,

β)  να προσδιορίσει το θεωρητικό της υπόβαθρο (γιατί η πολιτική για την καινοτομία είναι αναγκαία),

γ) να  παρουσιάσει το πλαίσιο,  τις μορφές άμεσης και έμμεσης υποστήριξης της ανάπτυξης καινοτομιών και τα αντίστοιχα εργαλεία,

δ)  να περιγράψει πως σχεδιάζεται (design), πως υλοποιείται (implementation)  και σε ποια επίπεδα μπορεί να ασκηθεί και να  «κυβερνηθεί» (governance) η πολιτική για την καινοτομία.

Ως μελέτη περίπτωσης, ο σπουδαστής θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση  της συγκριτικής θέσης του ελληνικού συστήματος καινοτομίας  μεταξύ των αντίστοιχων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη βοήθεια του European Innovation Scoreboard που στηρίζεται σε ένα σύστημα σχετικών δεικτών.  Ο σπουδαστής θα αποτιμήσει ταισχυρά και ασθενή σημεία του ελληνικού συστήματος, θα τα σχολιάσει, θα εντοπίσει χώρους/ τομείς στους οποίους μια πολιτική για την καινοτομία πρέπει να δώσει προτεραιότητα  και θα  προτείνει τρόπους βελτίωσης.  

Η εργασία θα έχει σαφείς αναφορές από την εμπειρία των τελευταίων δύο-τριών δεκαετιών στην Ευρώπη και την Ελλάδα, ενώ θα αξιοποιήσει άρθρα και μελέτες από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, σχετικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ και θα αντλήσει στοιχεία από την «The Innovation Policy Platform» και τοΕθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

 

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ιωάννης Καλογήρου

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Περίοδος Ανάθεσης: Ιουνίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Χρήστος Μπουτάτης