ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΙουνίου2016
Προσδιοριστικοί παράγοντες καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: εμπειρική διερεύνηση των νέων εγχειρημάτων 
Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα μελετηθούν οι παράγοντες εκείνοι που οδηγούν στην εμφάνιση καινοτόμων νέων εγχειρημάτων στο εγχώριο περιβάλλον. Θα αξιοποιηθούν τα διαχρονικά στοιχεία της έρευνας του Global Entepreneurhship Monitor από το 2003 έως σήμερα. Στόχος είναι να προκύψουν συμπεράσματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό των προγραμμάτων ενίσχυσης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.  
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Άγγελος Τσακανίκας

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Περίοδος Ανάθεσης: Ιουνίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Χρήστος Φράγκος