ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018

Μελέτη καινοτόμων εστερασών του γλυκουρονικού οξέος για την αποικοδόμηση της λιγνινοκυτταρινούχου βιομάζας

Η διπλωματική εργασία θα περιλαμβάνει παραγωγή καινοτόμων εστερασών της ημικυτταρίνης, απομόνωσή τους με χρήση χρωματογραφίας συγγένειας ακινητοποιημένου μετάλλου, προσδιορισμό μοριακού βάρους και ισοηλεκτρικού σημείου καθώς και προσδιορισμό των βέλτιστων συνθηκών δράσης τους. Η μελέτη ενζυμικής ενεργότητας θα πραγματοποιηθεί με χρήση μοντέλων υποστρωμάτων ενώ θα πραγματοποιηθούν ενζυμικές αντιδράσεις συνεργιτισμού με άλλα ημικυτταρινολυτικά ένζυμα με στόχο τη μελέτη της φυσιολογικής δράσης των καινοτόμων αυτών ενζύμων.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Δημήτριος Κέκος

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Προκόπου Κατερίνα