ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Εναλλακτικές εφαρμογές της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών για τη διερεύνηση της μη γραμμικής συμπεριφοράς της Χημικής Απόθεσης από Ατμό
Η κλασική μέθοδος των "στιγμιοτύπων"1 είναι μια εφαρμογή της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών σε μια ομάδα από δεδομένα που είναι μέσες τιμές ως προς το χρόνο των κατανεμημένων στο χώρο μεταβλητών του συστήματος. Πρόκειται δηλαδή για μέσες τιμές των μεταβλητών κατά μήκος μιας τροχιάς του δυναμικού συστήματος που αφορά σε διεργασία χημικής απόθεσης από ατμό.
Στην παρούσα εργασία διερευνάται μια εναλλακτική προσέγγιση2 με στόχο την αποτύπωση από ένα μοντέλο μικρής τάξης, του συνόλου της δυναμικής συμπεριφοράς του συστήματος. Η διαφοροποίηση έγκειται στο σύνολο των δεδομένων στο οποίο εφαρμόζεται η μέθοδος κυρίων συνιστωσών, το οποίο προκύπτει από χρονική ολοκλήρωση σε μικρό αλλά επαρκές χρονικό διάστημα με διάφορες αρχικές συνθήκες.

[1] Θ. Παπαπέτρου "Ανάπτυξη μειωμένης τάξης μοντέλου αντιδραστήρα Xημικής Aπόθεσης από Aτμό με τη μέθοδο της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών και τεχνητά νευρωνικά δίκτυα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, 2016.
[2] M.D. Graham and I.G. Kevrekidis "Alternative approaches to the Karhunen-Loeve decomposition for model reduction and data analysis" Computers and Chemical Engineering 20, 495 (1996).

 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ανδρέας Μπουντουβής

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Φαινόμενα Μεταφοράς Ι: Μηχανική Ρευστών

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Κυριακή Μπαΐλη