ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Σύνθεση και διερεύνηση αντικαρκινικής δράσης χημικά τροποποιημένων νανοσωματιδίων TiO2
Η χημική τροποποίηση του διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) με μεταλλικά και αμέταλλα στοιχεία με στόχο τη βελτίωση των φυσικοχημικών του ιδιοτήτων του, όπως της φωτοκαταλυτικής του δράση, αποτελεί αντικείμενο αρκετών ερευνητικών ομάδων τα τελευταία χρόνια, όπως αποτυπώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, με τη χημική συν-τροποποίηση με άζωτο και άργυρο, στόχος είναι η μετατόπιση της απόκρισης του TiO2 στην ορατή φασματική περιοχή, η μείωση του μεγέθους των νανοσωματιδίων και ο περιορισμός της επανασύνδεσης των φωτοηλεκτρονίων της ζώνης αγωγιμότητας με τις οπές της ζώνης σθένους του ημιαγωγού, ώστε να προωθούνται οι διεργασίες της δημιουργίας δραστικών μορφών οξυγόνου (ROS) που προκαλούν απόπτωση σε κυτταρικό επίπεδο.

Στην εργασία αυτή θα εξεταστεί η βιολογική επίδραση των χημικά συν-τροποποιημένων νανοσωματιδίων διοξειδίου του τιτανίου με άζωτο και άργυρο σε καρκινικά επιθηλιακά κύτταρα μαστού διαφορετικής μεταστατικότητας. Θα καταγραφούν καμπύλες ανάπτυξης για την κατανόηση του ρυθμού πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Στη συνέχεια, θα μελετηθεί η κυτταροτοξικότητα των νανοσωματιδίων με τη μέθοδο MTT. Στόχος των πειραμάτων είναι η μελέτη της αύξησης του αυθόρμητου κυτταρικού θανάτου στα έντονα μεταστατικά κύτταρα.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ευαγγελία Παυλάτου

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Ανόργανες Βιομηχανίες (Μελέτες Περιπτώσεων)

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΥ