ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Η τεχνολογική ταυτότητα και η καινοτομική επίδοση του επιχειρηματικού τομέα στην ελληνική οικονομία: Ποσοτική Ανάλυση και Μελέτες περιπτώσεων
Ο ελληνικός επιχειρηματικός τομέας ως σύνολο χαρακτηρίζεται από σχετικά περιορισμένες τεχνολογικές ικανότητες, αξιοποιεί κατά κανόνα την τεχνολογία ως «έτοιμο εμπόρευμα» και παρουσιάζει χαμηλές καινοτομικές επιδόσεις με κριτήριο την εισαγωγή νέων προϊόντων στη διεθνή αγορά. Στη συγκεκριμένη εργασία, η ερευνητική και τεχνολογική ταυτότητα, η καινοτομική επίδοση και η συνεπαγόμενη τυπολογία των ελληνικών επιχειρήσεων θα επιχειρηθεί να τεκμηριωθεί εμπειρικά με βάση τα ευρήματα μιας σειράς ερευνών πεδίου μεγάλης κλίμακας και μελετών περιπτώσεων που έχουν διενεργηθεί από τον ΣΕΒ, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και άλλους ερευνητικούς φορείς. Με βάση τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας ερευνών πεδίου θα επιχειρηθεί μια διαχρονική ποσοτική ανάλυση για τη διαμόρφωση της μεγάλης εικόνας. Επιπροσθέτως, η μελέτη συγκεκριμένων επιχειρήσεων θα αναδείξει συγκεκριμένες διεργασίες και μηχανισμούς τεχνολογικής εξέλιξης και ανάπτυξης καινοτομιών σε διάφορους τύπους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους. Με βάση τα εμπειρικά ευρήματα και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της βιβλιογραφίας θα αναδειχθούν και θα προταθούν συγκεκριμένες δημόσιες πολιτικές και επιχειρηματικές στρατηγικές για την τεχνολογική αναβάθμιση και τη βελτίωση της καινοτομικής επίδοσης του επιχειρηματικού τομέα στον ελληνικό χώρο.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ιωάννης Καλογήρου

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Δημήτρης Σταμόπουλος