ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Αξιολόγηση Καυσίμου από Υδρογονοκατεργασία Χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων ως Εναλλακτικό του Ντήζελ Κίνησης
Η χρήση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (και κυρίως τηγανελαίων) στην παραγωγή βιοντήζελ αποτελεί ζητούμενο της παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων. Η μετεστεροποίηση των τηγανελαίων είναι μια δύσκολη διαδικασία λόγω της προβληματική ποιότητας της τροφοδοσίας. Η υδρογονοκατεργασία των φυτικών ελαίων (και κατ' επέκταση των τηγανελαίων) μετατρέπει τα τριγλυκερίδια σε κανονικές παραφίνες με χαρκτηριστικά στην περιοχή του ντήζελ. Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα αξιολογηθούν οι ιδιότητες καυσίμου που προέρχεται από υδρογονοκατεργασία τηγανελαίων ως εναλλακτικό του ντήζελ. Πέραν της αξιολόγησης αυτούσιου του καυσίμου, θα αξιολογηθούν και μίγματά του με gasoil κακής ποιότητας ανάφλεξης και θα αξιολογηθούν τα μίγματα ως προς τη δυνατότητα χρήσης τους ως εναλλακτικά του ντήζελ κίνησης.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Δημήτριος Καρώνης

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Ενεργειακές Τεχνολογίες

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Χρήστος Μπουτάτης