ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Ανάλυση Κύκλου Ζωής στη διαχείριση αστικών αποβλήτων
Η αυξημένη ανησυχία για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούνται από την ανεπαρκή διαχείριση των αστικών αποβλήτων, προωθεί δράσεις για την αειφόρο διαχείριση του οργανικού κλάσματος αυτών. Η διαχείριση του οργανικού κλάσματος πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους. Η ανομοιογένεια όμως των αποβλήτων αυτών καθιστά δύσκολη την επιλογή του βέλτιστου τρόπου διαχείρισης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η βελτιστοποίηση των διεργασιών ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πόρων. Η ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο για την ανάλυση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων. Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέσω ΑΚΖ, διαφόρων μεθόδων που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη διαχείριση αστικών αποβλήτων, η σύγκριση μεταξύ τους και η πρόταση πιθανών εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Μαγδαληνή Κροκίδα

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ