ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Προσδιοριστικοί Παράγοντες για την Μετάβαση και Ανάπτυξη των πόλεων σε «Ευφυείς πόλεις»
Ο σύγχρονος τρόπος λειτουργίας των πόλεων, τις έχει οδηγήσει στην αναζήτηση τεχνολογικών λύσεων που θα μπορέσουν να διευκολύνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Οι παράγοντες που ενισχύουν την ανάπτυξη και μεγέθυνση τους είναι σε τομείς που αφορούν στην αγορά εργασίας, την Ε&Α, την καινοτομία, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, την εκπαίδευση και το επίπεδο φτώχιας. Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας, θα μελετηθούν εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι ευνοούν την μετατροπή μιας σύγχρονης πόλης σε «Ευφυή» με στόχο να βελτιώσουν τις δομές του δήμου και να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων. Για την ολοκλήρωση της εργασίας θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία από διεθνές Βάσεις Δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει συλλογή πρωτογενών δεδομένων από πόλεις-δήμους της Ελλάδας. Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να προκύψουν συμπεράσματα τα οποία θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν τη σημασία κρίσιμων παραγόντων οι οποίοι θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό των επενδυτικών σχεδίων για την μετάβαση και ανάπτυξη των σύγχρονων δήμων σε ευφυείς πόλεις στην Ελλάδα.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: ¶γγελος Τσακανίκας

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ