ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Παραγωγή καινοτόμων ενζύμων με οξειδωτική δράση και αξιοποίηση αυτών σε διεργασίες βιομετατροπής φαινολικών ουσιών και ενώσεων φουρανίου που προέρχονται από τη βιομάζα 
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα πραγματοποιηθεί κατασκευή, παραγωγή και μελέτη διαφορετικών ενζυμικών καταλυτών με οξειδωτική δράση ως προς τη δυνατότητά τροποποίησης των φουρανών που περιέχονται σε κλάσματα που προκύπτουν από την προκατεργασία της λιγνινοκυτταρινούχου βιομάζας και παραγωγής ενώσεων/μονομερών τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για τη σύνθεση πολυμερών. Επιπλέον, μια κατηγορία οξειδωτικών ενζύμων θα δοκιμαστεί σε αντιδράσεις πολυμερισμού φαινολικών ενώσεων, όπως κατεχόλη, πυρογαλλόλη και γαλλικό οξύ, τα οποία επίσης προέρχονται από τη βιομάζα. Τα ένζυμα θα δοκιμαστούν τόσο σε καθαρά υποστρώματα πρότυπων ενώσεων, αλλά και κλάσματα μετά από κατεργασία της βιομάζας. Θα μελετηθεί η επίδραση διαφόρων παρεμποδιστών στη δράση των ενζύμων, όπως οργανικά οξέα μικρού μοριακού βάρους και άλλες ενώσεις,  ώστε να αποσαφηνιστεί ο ρόλος τους. Ο φοιτητής θα εκπαιδευτεί σε τεχνικές παραγωγής ανασυνδυασμένων ενζύμων μέσω του συστήματος έκφρασης της μεθυλότροφης ζύμης Pichia pastoris και του βακτηρίου Escherichia coli, καθώς και σε αναλυτικές τεχνικές, όπως χρωματογραφία συγγένειας και υγρή χρωματογραφία HPLC, αλλά και πειραματικούς σχεδιασμούς με στόχο την εκτίμηση της καταλυτικής ενεργότητας των ενζύμων. 

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ευάγγελος Τόπακας

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Παναγιώτης Κωστόπουλος