ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Οικονομοτεχνική αξιολόγηση τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
Σε διεθνές επίπεδο, αλλά πλέον με ιδαίτερη έμφαση και στην Ελλαδα, αναζητούμε τη σταδιακή δημιουργία ενός νέου παραγωγικού και επιχειρηματικού μοντέλου που θα επιτρέπει μεταξύ άλλων τη χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων. Παράλληλα, παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο η μετάβαση από ένα κάθετο μοντέλο "παραγωγής, κατανάλωσης, απόρριψης" σε ένα κλειστό κυκλικό μοντέλο όπου τα προϊόντα θα μπορούν να αποσυναρμολογούνται και να επαναχρησιμοποιούνται με την ελάχιστη δυνατή μεταποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων με τεχνολογίες και μεθόδους αντιρρύπανσης και αξιοποίησης συμβάλλει στην προαναφερόμενη μετάβαση, ενώ αποτελεί ένα σημαντικό δομικό στοιχείο κοινωνικοοικονομικών εννοιών όπως οι ευφυείς πόλεις, η κυκλική οικονομία και η βιώσιμη ανάπτυξη.
Η παρούσα διπλωματική εργασία, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνικές οικονομικής εκτίμησης, θα εξετάσει την οικονομική βιωσιμότητα, τη σκοπιμότητα και όλα τα σχετικά μεγέθη κόστους και οφελών μερικών βασικών τεχνολογιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων, την ανακύκλωση επαναχρησιμοποιούμενων υλικών και ευρύτερα την Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων όπως αυτές εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Άγγελος Τσακανίκας

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Χριστίνα ?ννα Βαρελά