ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Μορφές και τύποι επιχειρηματικότητας των αποφοίτων μηχανικών του ΕΜΠ
Η Ελλάδα μετά από έναν βαθύ υφεσιακό κύκλο βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου, που θα της επιτρέψει να βελτιώσει τη διαρθρωτική της ανταγωνιστικότητα και όχι απλώς την ανταγωνιστικότητα κόστους. Η αναζήτηση αυτή περνά μέσα από τρεις κινούσες δυνάμεις: τη Γνώση, την Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα και το Ανθρώπινο κεφάλαιο. Για το λόγο αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία να εξεταστεί το είδος της επιχειρηματικότητας που αναλαμβάνουν οι απόφοιτοι μηχανικοί της χώρας, καθώς η ενεργοποίηση αυτού του καλά εκπαιδευμένου δυναμικού μπορεί να συνεισφέρει σε μια ποιοτικότερη,  υψηλού δυναμικού και ανθεκτικότερη στον διεθνή ανταγωνισμό,  νέα αναπτυξιακή διαδρομή της ελληνικής οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα διπλωματική θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 1400 αποφοίτους του ΕΜΠ, με στόχο να ερευνήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα των αποφοίτων μηχανικών. Η διπλωματική θα αξιοποιήσει αυτά τα στοιχεία ώστε να να διερευνηθούν τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, να αποτυπωθούν οι βασικές συσχετίσεις μεταξύ μιας επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης και του προφίλ των αποφοίτων μηχανικών, αλλά και άλλων παραμέτρων. Εννοιολογικά η διπλωματική εντάσσεται σε δυο ερευνητικά πεδία: α) στην ευρύτερη μελέτη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, όπου ο στόχος είναι να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν μια πιο ποιοτική επιχειρηματικότητα και β) την επιχειρηματικότητα ως επιλογής σταδιοδρομίας για ένα καταρτισμένο ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλού μορφωτικού επιπέδου, όπως είναι οι απόφοιτοι μηχανικοί του ΕΜΠ.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Άγγελος Τσακανίκας

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Ηλίας Βαλαχέας