ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Εργαλεία και μηχανισμοί χρηματοδότησης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
Η νεοφυής επιχειρηματικότητα βρίσκεται στο προσκήνιο της διεθνούς κοινωνικοοικονομικής έρευνας με αυξημένο ενδιαφέρον των επιχειρηματικών, ακαδημαϊκών και κρατικών φορέων για τις πολιτικές προς την ενίσχυσή της. Η εξέλιξη όμως τέτοιων εγχειρημάτων εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την χρηματοδότησή τους και την ενίσχυση την οποία θα λάβουν από τους διάφορους φορείς στα πρώτα στάδια εξέλιξής τους. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια διάφορες πρωτοβουλίες, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων και την διερεύνηση της επίδρασης που έχουν διάφορες βασικές πηγές και πρακτικές χρηματοδότησης (όπως π.χ. τα λεγόμενα venture capitals) στην ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

 

Στο πλαίσιο αυτό αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η χαρτογράφηση των μορφών χρηματοδότησης τέτοιων εγχειρημάτων στο ελληνικό περιβάλλον, καθώς και η συγκριτική αξιολόγηση πρακτικών, εργαλείων και μηχανισμών που εφαρμόζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, θα αποτυπωθεί η ιστορική εξέλιξη των διάφορων πηγών χρηματοδότησης, τόσο στο ελληνικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον, με σκοπό να αναδειχθούν οι τυπικές και οι άτυπες μορφές χρηματοδότησης διαχρονικά καθώς επίσης και τα νέα εργαλεία χρηματοδότησης που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Τα εμπειρικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν στην συγκεκριμένη εργασία θα προκύψουν από έρευνα πεδίου και συνεντεύξεις με διάφορους τοπικούς φορείς χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων. Η εμπειρική ανάλυση θα εμπλουτισθεί με επιπρόσθετα δευτερογενή δεδομένα και ποιοτικά στοιχεία που θα προκύψουν από διεθνείς μελέτες χαρτογράφησης των μέσων χρηματοδότησης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας .

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Άγγελος Τσακανίκας

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Βασίλειος Μόρντο