ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Αξιοποίηση λιγνινοκυτταρινούχων ή οργανικών οξέων για την παραγωγή ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας από μικροφύκη
Δύο βασικές ροές αποβλήτων της ανθρώπινης δραστηριότητας αποτελούν τα γεωργικά και τα αστικά απόβλητα. Με τον όρο λιγνινοκυτταρινούχος βιομάζα περιγράφονται συνήθως τα μη αξιοποιήσιμα γεωργικά υπολείμματα που περιέχουν κυτταρίνη και ημικυτταρίνη, οι οποίες ύστερα από την κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να μετατραπούν σε απλά σάκχαρα.  Τα αστικά απόβλητα μπορούν επίσης να υποστούν διαφορετική μορφή αναερόβιας επεξεργασίας με αποτέλεσμα την παραγωγή, μεταξύ άλλων, οργανικών πτητικών οξέων. Τόσο τα απλά σάκχαρα που προκύπτουν από υδρόλυση της λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας, όσο και τα πτητικά οργανικά οξέα των βιοαποβλήτων αποτελούν πηγή άνθρακα για την ανάπτυξη διαφόρων μικροοργανισμών, χρήσιμων για τον άνθρωπο. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός των κατάλληλων συνθηκών ετερότροφης καλλιέργειας (pH, θερμοκρασία, πηγές άνθρακα και αζώτου, βασικό μέσο καλλιέργειας) των στελεχών Chlorella zofingiensis και Crypthecodinium cohnii για την παραγωγή  καροτενοειδών και ω-3 λιπαρών αντίστοιχα. Ως πηγή άνθρακα για τις ετερότροφες καλλιέργειες χρησιμοποιείται υδρολυμένη λιγνοκυτταρινούχος βιομάζα και οργανικά οξέα. Η διαδικασία περιλαμβάνει την καλλιέργεια των συγκεκριμένων μικροφυκών υπό διαφορετικές συνθήκες με σκοπό την, όσο το δυνατόν συνδυασμένη, βελτιστοποίηση, τόσο της παραγωγικότητας βιομάζας, όσο και της παραγωγής του αντίστοιχου μεταβολίτη. Επιπλέον περιλαμβάνει την εκχύλιση των μεταβολιτών και ανάλυση αυτών με χρωματογραφικές τεχνικές. 

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ευάγγελος Τόπακας

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Αγγελική Χατζηδάκη