ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Χαρακτηρισμός καινοτόμων εστερασών της ημικυτταρίνης με μοντέλα υποστρώματα
Η διπλωματική εργασία θα περιλαμβάνει παραγωγή καινοτόμων εστερασών της ημικυτταρίνης, απομόνωσή τους με χρήση χρωματογραφίας συγγένειας ακινητοποιημένου μετάλλου, προσδιορισμό μοριακού βάρους και ισοηλεκτρικού σημείου καθώς και προσδιορισμό των βέλτιστων συνθηκών δράσης τους. Η μελέτη ενζυμικής ενεργότητας θα πραγματοποιηθεί με χρήση μοντέλων υποστρωμάτων με χαρακτηριστικές ιδιότητες οι οποίες διευκολύνουν την μέθοδο ανάλυσης.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ευάγγελος Τόπακας

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Αντώνης Γκούτης