ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Αφομοίωση COD με αυτότροφους μικροοργανισμούς σε απόβλητα υψηλής συγκέντρωσης οργανικού αζώτου
Η οξείδωση του άνθρακα σε οργανικά απόβλητα πραγματοποιείται σε ένα βιολογικό καθαρισμό μέσω ετερότροφων βακτηρίων. Έάν τα απόβλητα περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις οργανικού αζώτου τότε εντός του αερόβιου αντιδραστήρα αναπτύσσονται και αυτότροφοι μικροοργανισμοί νιτροποίησης. Η απονιτροποίηση των παραγόμενων νιτρικών μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους ετερότροφους μικροοργανισμούς σε ανοξικές συνθήκες. Στις συνθήκες απονιτροποίησης, οι ετερότροφοι μικροοργανισμοί συντηρούνται με αφομοίωση του αρχικού COD. Έτσι η συνολική αφομοίωση του COD μπορεί να επέλθει είτε κυρίως από συνθήκες οξείδωσης του άνθρακα είτε από συνθήκες αναγωγής των νιτρικών. Η κύρια διαδρομή εξαρτάται από τις οξειδοαναγωγικές συνθήκες και από την συγκέντρωση των νιτρικών. Θα μελεληθεί αντιδραστήρας SBR (Sequential batch reactor) σε απόβλητα πατατοβιομηχανίας μετά από επεξεργασία τους σε αναερόβια χώνευση. Θα σχεδιαστούν κινητικά μοντέλα και θα εκτιμηθούν οι εμπειρικές παράμετροι.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Απόστολος Βλυσίδης

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Βιομηχανική Ρύπανση

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Ήλια Ντζούρα